top of page

Zásady vrácení peněz

DAROVACÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“)

I.

1. Dárce přijímá Dar v plném rozsahu a zavazuje se jej použít výhradně v souladu s touto Smlouvou, jakož i v souladu se stanovami Nadačního fondu Save Ukraine.

2. Dárce tímto prohlašuje, že se seznámil se stanovami Nadačního fondu Save Ukraine a že si je vědom účelu výše uvedeného nadačního fondu i jeho činnosti a že Dar poskytuje příjemce zcela dobrovolně as plným vědomím těchto skutečností.

 

3. Dárce souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním jeho identifikačních údajů obdarovaným za účelem plnění informačních povinností i za účelem propagace, zejména prostřednictvím webových stránek obdarovaného.

 

4. Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dar je nevratný a může být použit obdarovaným zcela podle svého uvážení, pouze v souladu s touto smlouvou, stanovami Nadačního fondu Save Ukraine a zákonem, s výjimkou odvolání. daru nouze podle ustanovení § 2068 a násl., odvolání daru pro nevděk podle ustanovení § 2072 a násl. občanského zákoníku, a kdy by byl Dar použit Obdarovaným v rozporu s touto Smlouvou nebo stanovami Nadačního fondu Save Ukraine.

 

 

II.

1. Tato smlouva se řídí českým právem. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou mít výlučnou jurisdikci české soudy.

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

 

Obdarovaný

Nadační fond Save Ukraine

IČO: 14383357

sídlo: Frýdlantská 1312/19, Kobylisy, 182 00 Praha 8

zastoupené Oleksandrem Veremeyenko, předsedou představenstva

bottom of page