top of page

Zásady AML

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

1.     Úvod

Nadační fond Save Ukraine (dále jen „Nadační fond“) je právnickou osobou, jehož hlavním účelem je shromažďování darů určených na pomoc státu Ukrajina, občanům státu Ukrajina a obyvatelům území státu Ukrajina a jejich poskytování potřebným. Nadační fond zejména pomoc humanitární, ale též podporuje ukrajinskou obranyschopnost. Za tímto účelem Nadační fond poskytuje zejména, nikoli však výlučně, potraviny, léky, hygienické potřeby, pohonné hmoty, oblečení a další výstroj či finanční prostředky. Nadační fond současně podporuje projekty související s výše uvedeným účelem.

Jelikož dochází ke shromažďování peněžních prostředků může Nadačnímu fondu vzniknout povinnost dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“), k identifikaci a kontrole klientů, od nichž přijímá dary či uzavírá obchod (souhrnně uskutečňuje Obchod) a tím účinně předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „praní špinavých peněz“) prostřednictvím Nadačního fondu.

2.     Povinnost identifikace a kontroly

Nadační fond je povinnou osobou dle ZAML pouze v případech, pokud přijme dar případně v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR (případně jeho ekvivalentu v jiné měně) nebo vyšší, a to dle § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) ZAML. 

 

V případě přijetí daru v hotovosti nad 10 000 EUR (případně jeho ekvivalentu v jiné měně)  v hotovosti je Nadační fond povinen provést identifikaci klienta dle ZAML. Pokud dar v hotovosti přesáhne 15 000 EUR (případně jeho ekvivalentu v jiné měně) provede Nadační fond identifikaci a kontrolu klienta. 

3.     Způsob provedení identifikace a kontroly

Nadační fond je vždy povinna identifikovat klienta, jedná-li se o

 • podezřelý obchod

 • obchod v hotovosti, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 10 000 EUR

 

4.     Vymezení některých pojmů

Identifikační údaje

u fyzické osoby: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství;

u fyzické osoby podnikatele: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo;

u právnické osoby:

 1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,

 2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, 

 3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala .

u svěřenského fondu: označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce, v rozsahu výše uvedených identifikačních údajů.

 

Klient nebo podporovaná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, se kterou Nadační fond realizuje Obchod. (např. přijetí daru v hotovosti, přijetí platby v hotovosti, poskytnutí podpory v hotovosti). Klienty mohou být podporovatelé, dárci, klienti i podporované osoby. 

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti

jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například:

§  v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání;

§  v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti;

§  v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo;

§  ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod body výše. 

Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky nebo v cizině.

Financování terorismu

 1. shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu; nebo

 2. jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění; nebo 

c)     financování šíření zbraní hromadného ničení, čímž se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.

Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republikynebo v cizině.

Obchod

Každé jednání Nadačního fondu jednající v postavení povinné osoby dle ZAML s klientem pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této klienta nebo k poskytnutí služby klientovi. (např. přijetí daru v hotovosti, přijetí platby v hotovosti, poskytnutí podpory v hotovosti) Nadační fond jedná v postavení povinné osoby pouze v případě obchodu nebo daru v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. 

Politicky exponovaná osoba 

 • fyzická osoba, která je nebo byla v posledních 12 měsících ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem – viz seznam takových osob tvoří Příloha č. 5, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

 • fyzická osoba, která je nebo byla v posledních 12 měsících osobou blízkou k osobě uvedené v prvním bodu,

 Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní též na klienta, jenž je právnickou osobou, jejíž skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě, o níž je Nadačnímu fondu známo, že jedná ve prospěch politicky exponované osoby.

 

Průkaz totožnosti

občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, případně jiný doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je zřetelně patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

V případě zahraniční osoby je akceptovatelným průkazem totožnosti pouze občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení cizince k pobytu.

 

Za účelem doložení totožnosti klienta nelze akceptovat takový doklad totožnosti, který je poškozený nad obvyklou míru opotřebení (chybějící listy, slepovaný, přepisovaný, nečitelný), průkaz opatřený podobenkou majitele, na níž vzhled neodpovídá jeho skutečné aktuální podobě, případně je natolik nezřetelná nebo poškozená, že podle ní nelze osobu s dostatečnou mírou pravděpodobnosti ztotožnit, průkaz, z nějž nelze jednoznačně určit který orgán, kterého státu jej vydal, jakož i takový doklad, který z jiných důvodů vzbuzuje pochybnosti o jeho pravosti, nemůže být akceptován ani doklad, který je nalezen v databázi neplatných dokladů – https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady. V případě pochybnosti o pravosti průkazu totožnosti, je Nadační fond povinen neuskutečnit daný Obchod. V návaznosti na to musí Nadační fond zhodnotit, zda nejsou splněny podmínky pro oznámení podezřelého obchodu.

Skutečný majitel

Skutečným majitelem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí:

 1. skutečný majitel dle zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jako „ZESM“), tj.

 • každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání

 • u korporace každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání:

 • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,

 • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,

 • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo

 • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky

  • Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli.

  • Rozhodující vliv v obchodní korporaci uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.

  • Rozhodující vliv v jiné než obchodní korporaci, v bytovém nebo sociálním družstvu nebo v investičním fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

 • je ve vrcholném vedení obchodní korporace (osoba, která zajišťuje každodenní řízení společnosti či přímo člen statutárního orgánu) a jsou splněny podmínky dle § 5 odst. 1 ZESM;

§  u fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv

o   Rozhodující vliv ve fundaci, ústavu a obecně prospěšné společnosti uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování statutárního nebo jiného řídicího orgánu odpovídá jeho vůli.

 • Rozhodující vliv na správu právního uspořádání uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování svěřenského správce odpovídá jeho vůli.

 • u fundace dále každá fyzická osoba, která:

 • je jejím zakladatelem,

 • je členem její správní nebo dozorčí rady, nebo jejím revizorem nebo osobu v obdobném postavení;

 • v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.

 • u ústavu nebo obecně prospěšné společnosti dále každá fyzická, která je jeho

 • zakladatelem,

 • ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení,

 • u svěřenského fondu dále každá fyzická osoba, která je

 • jeho zakladatelem, 

 • jeho svěřenský správcem, 

 • oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat obmyšleného, 

 • jeho obmyšleným,

 • z okruhu, v jejíž zájmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován, není-li obmyšlený,

Země původu u:

 1. fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, pokud jsou instituci známy,

 2. podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1. a současně stát, ve kterém má sídlo

 3. právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a ZAML či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo,

 4. právnická osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a ZAML či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku anebo provozovnu

 5. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně, pokud jsou instituci známy, i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu.

 

5.     Povinnost identifikace klientů

Nadační fond je vždy povinen identifikovat klienta, jedná-li se o

 • podezřelý obchod,

·      obchod, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu v hotovosti překročí částku 10 000 EUR.

6.     Způsoby provádění identifikace klientů

6.1.         Identifikace tváří v tvář (první identifikace ve smyslu § 8 odst. 1 ZAML)

Nadační fond provádí identifikaci klientů v případě, že hodnota transakce v hotovosti je v hodnotě 10.000 EUR a vyšší nebo pokud se jedná o podezřelý obchod. 

První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou provádí Nadační fond za její fyzické přítomnosti. 

Nadační fond v případě provádění obchodu v hodnotě 15.000 EUR a vyšší, vznese dotaz, na zdroj (původ) finančních prostředků použitých v obchodu a případně zamýšlený cíl transakce. Tyto informace pak je pověřený pracovník povinen prováděného obchodu zaevidovat.

6.2.         Identifikace fyzické osoby

Identifikace fyzické osoby probíhá tím způsobem, že zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, pokud jsou v něm obsaženy, identifikační údaje klienta (tzn. všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo) a zaznamená druh, číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti, současně s tím ověří shodu podoby osoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

V rámci identifikace klienta dále pověřený pracovník zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle ZPMS.

Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, provádí se obdobně identifikace zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.

6.3.         Identifikace právnické osoby

Při uskutečnění Obchodu ve výši 10 000 EUR nebo více je Nadační fond identifikovat právnickou osobou Identifikace právnické osoby je proveden následujícím způsobem. Nadační fond:

 • Ověří a zaznamená z dokladu o existenci právnické osoby Identifikační údaje o právnické osobě (obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí);

 • provede identifikaci fyzických osob (např. statutární orgán nebo jeho člen), které jednají jménem právnické osoby při uzavírání daného Obchodu s Nadačním fondem, tím způsobem, že zaznamená a ověří z Průkazu totožnosti, pokud jsou v něm obsaženy, Identifikační údaje fyzické osoby (tzn. všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství) a zaznamená druh, číslo Průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti, současně s tím ověří shodu podoby osoby s vyobrazením v Průkazu totožnosti;

 • u fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu této právnické osoby, avšak v rámci předmětného Obchodu nejednají, se zjišťují a zaznamenávají údaje ke zjištění a ověření totožnosti. Těmito údaji jsou ty, které lze zjistit z dostupných zdrojů, typicky z obchodního rejstříku, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa. Stejný postup je uplatněn u Skutečných majitelů právnické osoby.

 

Je-li statutárním orgánem, jeho členem, nebo ovládající osobou klienta jiná právnická osoba, provede se její identifikace stejným způsobem jako samotného klienta. 

 

V rámci identifikace klienta dále pověřený pracovník zjistí a zaznamená, zda:

 1. klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném Obchodu a jeho skutečný majitel, pokud je Nadačnímu fondu znám, není politicky exponovanou osobou nebo není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 2. jiná osoba ve vlastnické struktuře nebo řídící struktuře klienta, pokud je Nadačnímu fondu známa, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Pořízení kopie Průkazu totožnosti

Při provádění identifikace fyzické osoby (klienta nebo osoby jednající v daném Obchodu), jejíž zemí původu je Česká republika, se identifikační údaje prioritně získávající pořízením kopie příslušných částí průkazu totožnosti, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Při provádění identifikace fyzické osoby (klienta nebo osoby jednající v daném Obchodu), jejíž zemí původu není Česká republika, se identifikační údaje prioritně získávají pořízením kopie příslušného průkazu totožnosti.  

V případě, že fyzická osoba nedá Nadačnímu fondu souhlas (stačí i konkludentní souhlas) s pořízením kopie průkazu totožnosti, provede pověřený pracovník Nadačního fondu provádějící identifikaci opis identifikačních údajů v takovém rozsahu, aby měl pověřený pracovník kromě Identifikačních údajů fyzické osoby zaznamenány též informace o průkazu totožnosti, tj. druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, stát, případně orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Kopie (sken) průkazu totožnosti je pořizována v písemné podobě takovým způsobem, aby příslušné identifikační údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou tímto vnitřním předpisem a musí obsahovat kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

7.   Společná ustanovení k identifikaci klienta

Politicky exponovaná osoba

V rámci identifikace pracovník pověřený uzavíráním a kontrolou smluv zjišťuje, zdali klient nebo fyzická osoba jednající za klienta v daném Obchodu není politicky exponovanou osobou. Tuto skutečnost Nadační fond zjišťuje z prohlášení dárce, zda je Politicky exponovanou osobou či nikoli. Dárce Nadačním fondem poučen o tom, jaké osoby lze považovat za Politicky exponované osoby a o povinnosti oznámit Nadačnímu fondu tuto skutečnost. 

Nadační fond nespoléhá pouze na prohlášení klienta a informaci od klienta si ověřuje prostřednictvím např.:

 1. vnitrostátního seznamu funkcí politicky exponovaných osob (viz příloha),

 2. vlastního šetřením (např. využitím otevřených zdrojů informací), 

               iii.         použití systému pro kontrolu a vyhledávání „rizikových“ klientů, které jsou založeny na informacích z veřejných zdrojů.

Pokud o sobě dárce prohlásí, že je Politicky exponovanou osobou a zároveň pověřený pracovník tuto skutečnost ověří, provede Nadační fond u klienta identifikaci a kontrolu klienta. Monitoring spočívá v kontrole četnosti a objemu darů, existence strukturování. 

 

Uskutečnění obchodu s identifikovanou politicky exponovanou osobou podléhá schválení správní rady, o čemž bude učiněn záznam do karty klienta v informačního systému.

Identifikace zmocněnce klienta

Je-li dárce zastoupen na základě oprávnění podle § 8 odst. 4-6 nebo § 11 odst. 7 ZAML, provádí se identifikace zmocněnce stejným způsobem jako identifikace klienta a dále předložením oprávnění podle § 8 odst. 4-6 nebo § 11 odst. 7 ZAML vystavené klientem, která obsahuje úředně ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele.  

Sankcionovaný subjekt

V rámci identifikace Nadační fond rovněž zjišťuje, zda se klient nebo fyzická osoba jednající za klienta v daném Obchodu nevyskytuje na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých ze spolupráce a podpory terorismu a stejně tak, zda se na tomto seznamu nevyskytují, a zda nepochází ze státu, vůči kterému jsou uplatňovány mezinárodní sankce.

 

Jestliže má Nadační fond při uzavírání Obchodu podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc nebo Obchod zamítne.

 

8.   Způsob provádění kontroly klienta

Nadační fond je povinen provádět kontrolu klienta:

 1. před uskutečněním obchodu 

  1. nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15.000 EUR

  2. s identifikovanou politicky exponovanou osobou,

  3. s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou (jedná se o osoby, které mají státní příslušnost, bydliště trvalé či přechodné, sídlo, pobočku či organizační složku v rizikové zemi dle tohoto předpisu),

b)    před provedením transakce se znaky podezřelého obchodu, a to bez ohledu na prahovou hodnotu takového obchodu,

Je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich součet, jestliže spolu tato plnění souvisí.

Klient poskytne Nadačnímu fondu informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pověřený pracovník může dle ZAML pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu ZAML. V případě, že klient odmítne poskytnout součinnost, Nadační fond odmítne uskutečnění Obchodu.

V rámci kontroly klienta Nadační fond zjišťuje a vyhodnocuje: 

 1. informace o zdroji peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod týká;

 2. zda se zákazník nevyskytuje na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých ze spolupráce a podpory terorismu stejně tak, zda na tomto seznamu nevyskytují, a zda nepochází ze státu, vůči kterému jsou uplatňovány mezinárodní sankce (viz Příloha č. 2 tohoto vnitřního předpisu);

c)     v rámci Obchodu s politicky exponovanou osobou též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku (původ lze zjistit prostřednictvím čestného prohlášení, daňového přiznání či výpisu z Centrálního registru oznámení).

Nadační fond zjišťuje uvedené informace v rozsahu potřebném pro posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, typu a rozsahu poskytované služby. 

Uvedené informace jsou zjišťovány z informací poskytnutých klientem při uzavírání při ověřování obchodu a dále případně dotazy Nadačního fondu na klienta.

9.   Zesílená identifikace a kontrola klienta

Při zesílené identifikaci a kontrole Nadační fond v rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného rizika nad rámec opatření uplatňovaných při identifikaci a kontrole klienta:

 1. získá další dokumenty nebo informace o původu peněžních prostředků 

 2. ověřuje získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných zdrojů,

 3. získá souhlas člena svého statutárního orgánu,

Zesílená identifikace a kontrola se uplatní vždy:

 • před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí zemí 

 • před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou 

 • když klient nebo obchod představuje zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

 • pokud má Nadační fond informace nasvědčující tomu, že klient v posledních 5 letech jednal protiprávně, pokud tímto protiprávním jednáním mohly být legalizovány výnosy z trestné činnosti nebo financován terorismus anebo se s tímto protiprávním jednáním pojí obava z následné legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu

 

10.  Oznámení podezřelého obchodu

Pokud pracovník společnosti vyhodnotí obchod klienta jako podezřelý, okamžitě o tomto informuje emailem, telefonicky nebo písemně svého vedoucího pracovníka, compliance officera a představenstvo společnosti. 

 

Ve svém hlášení uvede:  

 • identifikační údaje pracovníka společnosti oznamujícího podezřelý obchod;

 • identifikační údaje klienta, kterého se oznámení týká, příp. identifikační údaje osoby, která jedná jménem klienta, kterého se oznámení týká;

 • popis předmětu a podstatných okolností transakce klienta, popis toho, čím je obchod podezřelý; údaje o souvisejících obchodech, popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a dalších okolností hotovostní platby, časové údaje týkající se obchodu, čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává, čísla všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být peníze převáděny, včetně identifikace jejich majitelů disponentů, pokud je účastník zná;

-       aktuální datum.

Interní hlášení podezřelého obchodu obsahující údaje o klientovi a jeho obchodech zašle pracovník bezodkladně členovi představenstva, který potvrdí např. telefonicky, e-mailem nebo faxem přijetí interního hlášení podezřelého obchodu, umožní komplexní vyhodnocení, zda se jedná o podezřelý obchod. Vzor interního hlášení tvoří přílohu č. 3 tohoto vnitřního předpisu.

Pokud pracovník společnosti nevyhodnotí obchod klienta jako podezřelý ve smyslu výskytu znaků uvedených v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu, avšak z jiného důvodu bude pracovník považovat obchod za rizikový, je povinen toto zaznamenat do evidence rizikových obchodů vedené společnosti a o tomto záznamu a jeho důvodech neprodleně informovat compliance officera a člena představenstva.

V případě, kdy existují zjevné skutečnosti, že se jedná o podezřelý obchod a pracovník společnosti neprovede hlášení podezřelého obchodu, bude toto považováno za závažné porušení vnitřních předpisů společnosti. 

V případě, že člen představenstva ve spolupráci s compliance officerem vyhodnotí obchod jako podezřelý, oznámí člen představenstva podezřelý obchod na FAU, a to bez zbytečného odkladu. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění.

Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně písemně prostřednictvím formuláře na webových stránkách FAU[1], datovou schránkou, nebo ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě s FAU. Člen představenstva vždy ověří doručení oznámení podezřelého obchodu na FAU. Součástí Oznámení podezřelého obchodu musí být i kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, která má Společnost k dispozici.

Vzor oznámení FAU tvoří přílohu č. 2 tohoto vnitřního předpisu. 

11. Povinnost archivace

Nadační fond zjišťuje a uchovává veškeré informace, které se týkají provedené identifikace a kontroly klienta, ověřuje platnost a úplnost údajů, případně provádí jejich aktualizaci. 

Nadační fond po dobu 10 let od provedení identifikace a kontroly se uchovává následující informace a dokumenty: 

 • Identifikační a další údaje klienta získané v rámci identifikace;

 • informace a kopie dokumentů předložených k identifikaci a kontrole;

 • údaj o tom kdo a kdy provedl identifikaci klienta; v případě zastupování klienta originál nebo ověřenou kopii oprávnění dle ZAML nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka; 

 • informace a kopie dokumentů získané při kontrole klienta;

 • jiné informace a dokumenty související s Obchodem; 

 • informace o zjištěních učiněných při kontrole klienta a při přezkoumávání Obchodů a korespondence vztahující se k Obchodům;

 • záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky, 

 • posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu.

 

Lhůta 10 let začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon v rámci Obchodu.

Nadační fond archivuje výše uvedené údaje způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých Obchodů a postupů s nimi spojených. 

Nadační fond dále archivuje schvalovací a rozhodovací procesy a posouzení souvisejí s podáním oznámení o podezřelém obchodu, a dále informace o zjištěních učiněných při kontrole klienta a při přezkoumávání Obchodů a korespondence vztahující se k Obchodům, tak aby byla zajištěna rekonstruovatelnost těchto procesů.

Nadační fond je povinen kdykoliv na žádost FAU či jiného oprávněného kontrolního orgánu poskytnout požadované dokumenty a informace. Informace jsou poskytovány prostřednictvím člena statutárního orgánu Nadačního fondu.

12. Povinnost mlčenlivosti

Nadační fond a její pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s podezřelým obchodem. Tato povinnost se vztahuje jednak vůči třetím osobám tak i osobám, jichž se sdělené informace týkají. 

Povinnost mlčenlivosti pracovníkovi Nadačního fondu nezaniká ukončením pracovněprávního vztahu nebo jiného smluvního vztahu k Nadačnímu fondu nebo jejich převedením na jinou práci. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje sdělení těchto informací státním orgánům a jiným subjektům v případech, kdy tak stanoví zákon.

13. Závěrečné zásady proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Žádný obchodní cíl není důvodem pro přijetí nežádoucích klientů nebo pro přehlížení jednání klienta, které má charakter podezřelého obchodu.

Zaměstnanci nesmí radit nebo jinak poskytovat pomoc osobám, které se snaží porušit nebo obejít obecně závazné předpisy za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.

Veškeré osobní údaje shromážděné při činnosti Nadačního fondu jsou zpracovávány v souladu s právními přepisy a dokumentem Zásady ochrany osobních údajů uveřejněné na webových stránkách https://www.saveukraine.cz/

[1] https://formulare.financnianalytickyurad.cz/fas/FormService/filler.open?name=FAU-OPO.fo

 

 

Za Nadační fond Save Ukraine

 

Oleksandr Veremeyenko

Předseda správní rady 

 

bottom of page