top of page

Mariya Vahila

Humanitarian Aid / Humanitární pomoc

EN:

My whole life has been closely linked to public service. After graduating from university, I worked for over 10 years at the Ministry of Defense of Ukraine, where I actively fought for the rights of children with disabilities and their right to study and socialization.

Later, I was the head of the public relations department of the Lviv Regional State Administration, where I used my European experience with the openness and publicity of the government. Later, I started my own business, devoted myself to journalism and worked on social projects of the non-governmental organization "Community Development".

I cannot believe the evil that "Russian peace" has brought to my country. All my thoughts and actions are aimed at alleviating the pain and grief of people who are forced to leave their homes and suffer from a lack of food, clothing and unworthy living conditions. I believe that, in the current situation, the provision of the necessary medicines to save the lives and health of Ukrainians is crucial. That is why I also took on this responsibility.

CZ:

Celý můj život je úzce spjat se službou veřejnosti. Po absolvování vysoké školy jsem přes 10 let pracovala na Ministerstvu obrany Ukrajiny, kde jsem aktivně bojovala za práva děti s postižením a jejich nárok na studium a socializaci.

Později jsem byla vedoucí oddělení pro styk s veřejností Lvovské regionální státní správy, kde jsem využila své evropské zkušenosti s otevřeností a publicitou vlády. Později jsem rozjela i své vlastní podnikání, věnovala se žurnalistice a pracovala na sociálních projektech nevládní organizace „Community Development ".

Nemůžu uvěřit tomu zlu, které "ruský mír" přinesl do mé země. Všechny mé myšlenky a činy směřují ke zmírnění bolesti a smutku lidí, kteří jsou nuceni opustit své domovy a trpí nedostatkem jídla, oblečení i nedůstojnými životními podmínkami. Domnívám se, že v současné situaci je poskytování potřebných léků pro záchranu životů a zdraví Ukrajinců klíčové. Proto jsem také na sebe vzala tuto zodpovědnost.
Lviv, Ukraine / Lvov, Ukrajina

+380 96 561 79 52

Mariya Vahila
bottom of page